Przedmioty wybieralne
Oferta na rok akademicki 2017/2018
HOME || Studia I stopnia

Studia I stopnia

Projektowanie bezprzewodowych sieci komputerowych

Blok wprowadza studenta w zaawansowane zagadnienia niezbędne projektantowi bezprzewodowych sieci komputerowych. Student poznaje protokoły oraz charakterystykę urządzeń wykorzystywanych w takich sieciach. Szczególna uwaga poświęcona jest zagadnieniom bezpieczeństwa wymiany informacji w sieciach radiowych. Omawiane są zjawiska propagacyjne, szczególnie występujące w środowiskach wnętrz budynków i w liniach radiowych, a także rekomendacje Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU) dotyczące obliczeń propagacyjnych w różnych środowiskach i dla różnych zakresów częstotliwości. Student poznaje podstawy techniki antenowej wykorzystywanej w punktach dostępowych i terminalach.

Przedmioty

Propagacja fal radiowych
studia stacjonarne: 15w, 15l, 2 ECTS, studia niestacjonarne: 10w, 10l, 2 ECTS
Bezprzewodowe sieci komputerowe
studia stacjonarne: 30w, 15l, 2 ECTS, studia niestacjonarne: 16w, 10l, 2 ECTS
Technika antenowa
studia stacjonarne: 15w, 30l, 3 ECTS, studia niestacjonarne: 10w, 16l, 3 ECTS

Kontakt:

Łukasz Januszkiewicz

Propagacja fal radiowych

Student pozna metody komputerowego modelowania propagacji fal radiowych i będzie umiał je stosować w praktyce inżynierskiej. Będzie przygotowany np. do projektowania, wdrażania i optymalizacji bezprzewodowych sieci komputerowych, czy sieci sensorowych.

Dostępna globalnie łączność bezprzewodowa jest jednym z największych osiągnięć naszej cywilizacji technicznej. Wykorzystanie fal radiowych w praktyce inżynierskiej wymaga zrozumienia zjawisk fizycznych, które rządzą ich propagacją oraz umiejętności stosowania komputerowych metod jej modelowania w różnych, często złożonych, środowiskach, takich jak tereny zurbanizowane, czy wnętrza budynków.

Program przedmiotu

 • Propagacja fal w obecności przeszkód – tłumienie, dyspersja czasowa;
 • Skutki ruchu odbiornika, nadajnika i elementów środowiska;
 • Wąskopasmowe i szerokopasmowe (np. dla systemów UWB) modele kanału;
 • Modele teoretyczne i empiryczne, statystyczne podejście do modelowania;
 • Modele dla obszarów zurbanizowanych, wnętrz budynków, wpływ roślinności;
 • Cyfrowe modele terenu i jego morfologii;
 • Kanały kierunkowe: MIMO (Multiple-Input Multiple-Output Channels);
 • Przegląd modeli często wykorzystywanych w praktyce;
 • Pomiar parametrów kanałów, planowanie trasy, obróbka danych pomiarowych.

Zajęcia laboratoryjne pozwolą studentom zapoznać się z podstawowymi technikami pomiarowymi oraz metodami i narzędziami projektowania systemów łączności bezprzewodowej. Karta przedmiotu jest dostępna na stronie internetowej systemu ECTS Politechniki Łódzkiej.


Bezprzewodowe sieci komputerowe

W ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost popularności bezprzewodowych sieci komputerowych. Bezprzewodowe punkty dostępu do Internetu spotkać można w wielu budynkach użyteczności publicznej, siedzibach firm, domach. Obecność znacznej liczby sieci działających we wspólnym nielicencjonowanym paśmie częstotliwości wiąże się z możliwością wystąpienia zakłóceń powodujących ograniczenie szybkości transmisji danych oraz z zagrożeniami związanymi z łatwością uzyskania dostępu do takich sieci przez nieuprawnionych użytkowników. Znajomość wykorzystywanych metod transmisji, protokołów komunikacyjnych, narzędzi oraz metod diagnostyki bezprzewodowych sieci jest niezbędna w celu właściwego doboru wydajnych oraz bezpiecznych rozwiązań dostosowanych do określonych obszarów zastosowań.

Program przedmiotu

 • Wprowadzenie do bezprzewodowych sieci komputerowych.
 • Sieci typu WAN, MAN, LAN, PAN.
 • Architektura bezprzewodowych sieci komputerowych, model warstwowy OSI.
 • Przegląd, charakterystyka i funkcje urządzeń sieciowych.
 • Łącze radiowe, bilans mocy.
 • Protokoły warstwy fizycznej i MAC IEEE 802.11.
 • Protokoły warstw wyższych: ARP, IP, UDP, TCP, NAT, HTTP, HTTPS, SMTP, DHCP, DNS, SNMP.
 • Usługi w sieciach komputerowych.
 • Bezpieczeństwo danych (rodzaje ataków, analiza zagrożeń, uwierzytelnianie, szyfrowanie, protokoły WEP, WPA, WPA-2).
 • Techniki lokalizacji terminali w sieciach bezprzewodowych.
 • Standardy i rozwiązania praktyczne sieci bezprzewodowych.
 • Kompatybilność międzysystemowa.
 • Projektowanie bezprzewodowych sieci komputerowych.

Zajęcia laboratoryjne pozwolą studentom zapoznać się z metodami i narzędziami stosowanymi do diagnostyki oraz wspomagania projektowania bezprzewodowych sieci komputerowych.


Technika antenowa

Przedmiot Technika antenowa pozwala zdobyć wiedzę potrzebną w pracy zawodowej zarówno inżynierów projektujących jak i wykorzystujących systemy łączności radiowej.

Antena jest bardzo ważnym elementem systemu transmisji radiowej. Anteny zamieniają sygnał z nadajnika na falę elektromagnetyczną, która może przenosić głos rozmówcy w telefonie komórkowym, program telewizyjny lub informację o tym, że człowiek stanął na Księżycu. Aby umieć wykorzystywać anteny w systemach telekomunikacyjnych trzeba poznać ich zasadę działania oraz podstawowe parametry. Właśnie tym zagadnieniom poświęcony jest przedmiot Technika antenowa.

Program przedmiotu

 • co to jest antena,
 • podstawowe parametry anten,
 • dla czego antena działa,
 • anteny telewizyjne i radiowe (anteny prętowe)
 • anteny telefonii komórkowej
 • anteny telewizji satelitarnej
 • anteny systemu GPS
 • komputerowe projektowanie anten.

W laboratorium techniki antenowej studenci wykonują samodzielne projekty anten. Wykorzystują do tego celu profesjonalne programy komputerowe. Prezentowane są również przyrządy pomiarowe wykorzystywane w technice antenowej.

?> -->