Bloki przedmiotów wybieralnych
Oferta na rok akademicki 2016/2017
HOME|| Studia II stopnia

Studia II stopnia

ACCESS NETWORKS
Profil anglojęzyczny

Blok wprowadza w zagadnienia związane z projektowaniem telekomunikacyjnych sieci dostępowych, protokołami i technologiami wykorzystywanymi w radiowych i optycznych sieciach dostępowych, metodami lokalizacji terminali sieci radiowych oraz wybranymi problemami pomiarów w sieciach optycznych. W wyniku realizacji bloku studenci będą znali i rozumieli zagadnienia specyficzne dla projektowania sieci dostępowych, będą potrafili ocenić funkcjonowanie sieci oraz dokonać doboru parametrów elementów i urządzeń projektowanych systemów.

Przedmioty

Measurements of Optical Fiber Networks (Pomiary w sieciach światłowodowych)
studia stacjonarne: 30w, 30l, 4ECTS
Wireless Access and Localization (Radiowe metody dostępu i lokalizacji)
studia stacjonarne: 15w, 45p, 4ECTS

Kontakt:

Piotr Korbel

Measurements of Optical Fiber Networks (Pomiary w sieciach światłowodowych)

Po zakończeniu przedmiotu student będzie:
1. potrafił scharakteryzować różne rodzaje i standardy sieci światłowodowych.
2. potrafił opisać różne techniki zwielokrotniania informacji np. TDM, WDM, CWDM stosowane w sieciach światłowodowych.
3. potrafił scharakteryzować pomiary dokonwane w sieciach optycznych.
4. potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
5. potrafi planować i realizować eksperymenty, interpretować wyniki i wyciągać wnioski.
6. potrafił dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić rozwiązania techniczne z zakresu układów optoelektronicznych.
7. rozumiał potrzebę ciągłego dokształcania się - organizacji pracy i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.
8. miał świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną z pracą zespołową.
9. potrafił określić priorytety i kolejność zadań podczas realizacji celu.

Program przedmiotu

  WYKŁAD Światłowodowe sieci aktywne AON (założenia koncepcyjne, zasada działania, budowa, standardy). Światłowodowe sieci pasywne PON (założenia koncepcyjne, zasada działania, budowa, standardy). Podstawowe założenia sieci szkieletowych, regionalnych, lokalnych i sieci dostępowych. Architektury sieci A-PON, E-PON, G-PON. Sieci z multipleksowaniem w dziedzinie czasu TDM (m.in. sieci PDH i SDH). Sieci z multipleksowaniem w dziedzinie długości fali WDM i CWDM. Pomiary w sieciach światłowodowych. Analiza widma, pomiary reflektometryczne OTDR, pomiary dyspersji polaryzacyjnej i chromatycznej. Testowanie usług ethernetowych wg. norm ITU-T Y.1564.


  Wireless Access and Localization (Radiowe metody dostępu i lokalizacji)

  Cele przedmiotu 1. Zapoznanie z technikami transmisji wykorzystywanych w radiowych sieciach dostępowych, metodami projektowania takich sieci, zapoznanie z najpopularniejszymi protokołami transmisyjnymi wykorzystywanymi w sieciach dostępowych, w tym w sieciach sensorowych 2. Zapoznanie z metodami lokalizacji terminali sieci bezprzewodowych w różnych warunkach terenowych.

  Po ukończeniu kursu student będzie potrafił: wymienić i scharakteryzować topologie sieci dostępowych, określić różnice pomiędzy typami węzłów tworzących sieci dostępowe oraz sensorowe, dobierać konfigurację sieci oraz protokoły komunikacyjne dla danego obszaru zastosowań, modelować działanie sieci dostępowych i sensorowych z wykorzystaniem symulacji komputerowych, wymienić zalety i ograniczenia popularnych metod lokalizacji terminali sieci bezprzewodowych

  Program przedmiotu

   WYKŁAD Charakterystyka medium transmisyjnego, techniki dostępu bezprzewodowego, bezprzewodowe sieci lokalne, sieci sensorowe małej mocy, systemy ultraszerokopasmowe, systemy geolokacyjne, radiowe metody lokalizacji osób i mienia
   PROJEKT Wykonanie projektu grupowego sieci radiowej do realizacji wybranej klasy usług, np. radiowej sieci sensorowej z usługami lokalizacji przeznaczonej do monitorowania osób i mienia (pacjentów, turystów, itp.)

   ?> -->