Zakład Elektroniki Medycznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Michał Bujacz Dla Studentów

Dla Studentów

Technologie Informatyczne (IB)

Lab 1: GIMP, obrazy: 1,2,3

Lab 2: Sketchup

Lab 3: Excel 1

Lab 4: Excel 2

Lab 5: Excel 3

Lab 6: Excel 4

Lab 7: Excel 5

Lab 8: Excel 6

Interfejsy Człowiek-Komputer:

1 Dźwięk, Psychoakustyka i laboratoria Audacity


Information Technology:

1: Google-fu, MS Word

2: Digital Images, GIMP, base images: 1,2,3

3: Sketch-Up

4: Excel...

 

Podstawy programowania:

1: Teoria programowania 2: Elementy programu i typy danych 3: Złożone typy dancyh 4: Programowanie Obiektowe 5: Tematy prezentacji

Akustyka wykłady:

1: Akustyka, 2: Słuch i Psychoakustyka, 3: Wzmacniacze audio...., 4: Glosniki, TS i obudowy, Zwrotnice 5 Przetworniki Elektroakustyczne

5: Audio DSP 6: Akustyka pomieszczeń

Acoustics lectures:

1: Acoustics, 2: Analog filters 3: Audio Amplifiers

 

Akustyka laboratoria:

1: Audacity, 2: Filtry analogowe(instrukcja) 2a) Filtry aktywne (źródła), 3: Wzmacniacze ...., 4: Speaker Workshop 1, Speaker Workshop 2

5: Audio DSP Efekty

 

Acoustics labs:

1: Audacity 2-3: Analog filters 4-5: Amplifiers 5: Matlab and digital effects 6: Discovery DSP

 

Przetwarzanie sygnałów

1: mini wykład + instrukcja1

2: mini wykład + instrukcja2

3: mini wykład

4: mini wykład + instrukcja3

5: --

6: mini wykład + instrukcja4

7: mini wykład + instrukcja5

 

Fundamentals of Programming (IFE) - JAVA lectures

 


 

Propozycje tematów prac dyplomowych/ Thesis topic proposals

Wszystkie tematy podane są wersji polskiej i angielskiej, te oznaczone inż/mgr mogą być projektem magisterskim lub inżynierskim, w zależności od ustalonego zakresu pracy):

 

Przesiewowe badanie bezdechu sennego (inż./mgr)

Praca polega na zaprojektowaniu i skonstruowaniu urządzenia monitorującego poziom saturacji krwii składającego się z pulsoksymetru, akcelerometru i mikrokontrolera. Urządzenie rejestrowałoby jak często i na jak długo spada poziom tlenu we krwii w nocy i w jakiej pozycji znajduje się pacjent.


Sleep apnea screening test (engineer / MS)
The goal of the work is to design and construct a device for monitoring blood saturation using a pulsoxymeter, accelerometer and a microcontroler. The device would record how often and for how long the blood oxygen concentration falls during sleep and in what position the patient sleeps.

 


Wirtualne środowisko dźwiękowe (mgr)

Celem projektu jest stworzenie prostego wirtualnego środowiska dźwiękowego VAD (Virtual Auditory Display), tzn. połączenie trakera 3 lub 6 DOF zamontowanego na słuchawkach stereo z bibliotekami do wytwarzania dźwięku przestrzennego, tak aby wirtualne źródła dźwiękowe były prezentowane w określonych lokalizacjach w przestrzeni niezależnie od położenia głowy słuchacza. Aplikacja do obsługi VAD powinna zawierać funkcjonalność niezbędną do przeprowadzania badań – tzn. doboru pliku z funkcjami HRTF wykorzystywanymi do wytwarzania dźwięków przestrzennych, listy plików dźwiękowych, oraz skryptu z kolejnymi lokalizacjami i czasami trwania źródeł dźwięku.


Virtual auditory display (MS)
The aim of the project is to create a simple virtual sound environment in the form of a VAD (Virtual Auditory Display), ie. a combination of 3 or 6 DOF tracker mounted on stereo headphones with libraries that produce spatial sound in such a way that virtual sound sources are perceived to be located in specific locations in space regardless of the position of the listener’s head. Application for the VAD should include functionality necessary to carry out research tests – ie. selection of HRTF functions used to produce the spatial sound, the list of audio files, and a script of locations and playtimes for the virtual sources.

 


Automatyzacja badań lokalizacji wirtualnych dźwięków (mgr)

Celem projektu jest stworzenie stanowiska do prowadzenia badań odsłuchowych dźwięków przestrzennych. W badaniach tego typu uczestnik słyszy w słuchawkach stereo dźwięk sprawiający wrażenie dochodzącego z konkretnego kierunku i wskazuje wyciągniętą ręką ten kierunek. Student musi opracować metodę automatycznego rejestrowania wskazań uczestnika badań, za pomocą metod przetwarzania obrazu, przy wykorzystaniu trakerów 3 lub 6 DOF lub innego oryginalnego rozwiązania. Jako część projektu stanowisko musi być wykorzystane do przeprowadzenia próbnego badania.

Automation of virtual sound localization trials (MA)
The aim of the project is to create a research stand for conducting spatial audio listening trials. In a study of this type a participant hears a sound over stereo headphones that gives him/her the impression of originating from a particular direction in space and the participant indicates that direction with an outstretched hand. The student’s task is to develop a method of automatically recording indications of the participant, using image processing methods, 3 or 6 DOF trackers or other original solutions. As part of the project the stand will be used in a sample research trial.

 


 

Rzeczywistość wzbogacona przy użyciu miniprojektora mulitmedialnego do nauki gry na instrumencie muzycznym (mgr)

Projekt obejmuje zastosowanie miniprojektora multimedialnego do wyświetlania nut MIDI bezpośrednio na klawiszach keyboardu, gryfie gitary lub innym instrumencie. Instrument będzie można wyposażyć w znaczniki ułatwiające wyliczenie geometrii wyświetlanego obrazu. Nuty mogą być generowane przez dostosowanie istniejącego oprogramowania (np. Synthesia) i przeliczaniu geometrii całego ekranu, lub przez specjalnie napisaną aplikację.


Augmented Reality using a mini mulitmedia projector as an aid for learning to play a musical instrument (MS)
The project involves the use of a mini multimedia projector to display MIDI notes directly on the keys keyboard, a guitar fretboard or another instrument of choice. The instrument can be equipped with markers to facilitate the calculation of the geometry of the projected image. Notes can be generated by adapting existing software (eg. Synthesia) and convert the geometry of the whole desktop, or by a new, specially written application.


 

 

Dźwiękowa laska dla niewidomych (inż./mgr)

Praca polega na zaprojektowaniu, skonstruowaniu i przetestowaniu urządzenia wspomagającego niewidomych w samodzielnym poruszaniu się. Urządzenie powinno składać się z dalmierza (ultradźwiękowego lub laserowego), mikrokontrolera przetwarzającego jego odczyty i wyjścia dźwiękowego i/lub wibracyjnego.


Sound cane for the blind (Eng. / MA)
The goals of the project are to design, construct and test a device for aiding the blind in independent mobility. The unit will consist of a range finder (ultrasonic or laser), a microcontroller that processes the readings and an auditory or tactile output.

 


 

Metody oceny akustyki pomieszczeń (inż./mgr)

Celem pracy jest dokonanie przeglądu metod pomiarów jakości akustyki w pomieszczeniach (np. czas wygaszania echa, czas wczesnego zaniku, binauralna korelacja krzyżowa) oraz zastosowanie jak największej liczby z nich w przykładowych pomiarach różnych pomieszczeń, w tym salach wykładowych Politechniki Łódzkiej i w Filharmonii Łódzkiej.


Methods for evaluation of room acoustics (Eng. / MS)
The aim of the study is to review various methods for measuring the quality of acoustics in a room (such as echo timeout, early decay time, binaural cross-correlation) and use as many of them as possible in the measurements of various facilities, including classrooms and the Technical University and the Lodz Philharmonic concert hall.

(temat zajęty)


Dydaktyczne animacje prądu i napięcia (inż.)

Celem pracy jest przygotowanie interaktywnych animacji w wybranym środowisku (np. Flash) które będą wizualizować przepływ prądu stałego i zmiennego w typowych elementach elektrycznych i prostych obwodach je wykorzystujących. Praca wymaga bardzo dobrego zrozumienia teorii obwodów, w celu klarownego przedstawienia zachodzących zjawisk.


Educational current and voltage animations (Eng.)
Aim of this study is to prepare interactive animations in an a chosen environment (e.g. Flash) that will visualize the flow of direct and alternating current in typical electrical components and simple electric circuits. The project requires a very good understanding of circuit theory, to be able to prepare a clear presentation of the phenomena taking place.

 


 

Mikrofon kierunkowy (inż.)

Praca polega na zaprojektowaniu, skonstruowaniu i przetestowaniu parabolicznego mikrofonu kierunkowego wraz ze wzmacniaczem słuchawkowym oraz modułem odszumiającym na procesorze DSP.

Directional microphone (Eng.)
The project includes the design, construction and testing of a directional parabolic microphone with a headphone amplifier module and noise removal on a DSP platform.

(temat zajęty)


 

Obudowa głośnika omnikierunkowego (inż.)

Praca polega na zaprojektowaniu, skonstruowaniu i przetestowaniu omnikierunkowej obudowy głośnika. Pomiary głośnika na otwartej przestrzeni muszą wykazać równomierność rozchodzenia się energii akustycznej we wszystkich kierunkach.

Omnidirectional speaker casing (Eng.)
The project includes the design, construction and testing of an omnidirectional loudspeaker. Measurements in an open space must show uniform propagation of acoustic energy in all directions.

(temat zajęty)


 

Budowa głośnika kierunkowego (inż.)

Praca polega na zaprojektowaniu, skonstruowaniu i przetestowaniu kierunkowego głośnika (parabolicznego lub tablicy głośników). Pomiary głośnika na otwartej przestrzeni mają wykazać jak największą kierunkowość rozchodzenia się energii akustycznej.


Directional speaker construction (engineer)
The project is to design, construct and test a directional loudspeaker (parabolic or an array of speakers). Measurements of the loudspeaker in an open space must show clear directionality of acoustic energy propagation.

 


 

Wpływ ułożenia osi kamer w układzie stereowizyjnym na percepcję stereoskopową sceny (mgr)

Projekt zakłada wykorzystanie dwóch kamer komputerowych do przekazania równoległych obrazów na wyświetlacz stereoskopowy w hełmie wirtualnym. Po przygotowaniu odpowiedniego oprogramowania student zbada jak rozstaw i wzajemne ułożenie kamer wpływają na percepcję głębi, subiektywne wrażenia i komfort obserwatora.

Influence of axis alignment in a stereovision camera system on the perception of stereoscopic scenes (MS)
The project involves the use of two cameras transferring parallel images to a stereoscopic display of a virtual helmet. After preparing the appropriate application the student will examine how the mutual arrangement of the cameras affects the perception of depth, subjective experience and comfort of the observer.

 

 

Zapraszam również studentów z propozycjami własnych tematów: z zakresu przetwarzania obrazów i dźwięków, akustyki i inżynierii dźwięku.

 

ELEKTRONIKA MEDYCZNA - NIEZASTĄPIONA W DIAGNOSTYCE, LECZENIU I REHABILITACJI

 

Trzeba biec z całych sił by pozostać w tym samym miejscu. Żeby poruszać się do przodu, trzeba biec dwa razy szybciej.

L. Carroll,  "Przygody Alicji w Krainie Czarów"

Polecane strony

Przydatne linki:
Instytut Elektroniki
telekomunikacja, elektronika medyczna, termografia
Politechnika Łódzka
strona główna Politechniki

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 

Migawki

Zakład Elektroniki Medycznej! Dla Ciebie - sprawdź ofertę przygotowaną przez Zakład.

Z nami odkryjeszcz sekrety Elektroniki!