15.06.09                                   Imię i nazwisko................................................

 

Elektronika medyczna

 

Test jednokrotnego wyboru

w każdym pytaniu proszę zakreślić literę prawidłowej odpowiedzi

 

1.   Stosunek mocy dwóch sygnałów wynosi 1000. Ile wynosi ten stosunek w skali decybelowej?

a.   10

b.   20

c.   30

d.   100

 

2.   Widmo sygnału mowy ograniczono do 4 kHz. Z jaką najmniejszą częstotliwością należy próbkować ten sygnał?

a.   2 kHz

b.   4 kHz

c.   8 kHz

d.   16 kHz

 

3.   Jaki filtr zastosujesz do usunięcia zakłóceń od sieci energetycznej przy jak najlepszym zachowaniu użytecznych składowych sygnału?

a.   dolnoprzepustowy

b.   pasmowoprzepustowy

c.   pasmowozaporowy

d.   górnoprzepustowy

 

4.   Okres sygnału harmonicznego f(t)=sin(2pi/T)t wynosi:

 

a.   2pi

b.   2pi/T

c.   2pi*t/T

d.   T

5. Do metod poprawy jakości obrazu między innymi należą:

a) wyrównywanie histogramu, progowanie jasności obrazu, stosowanie pseudokolorów

b) filtracja liniowa, redukcja zakłóceń przez uśrednianie obrazów, wyrównywanie nierównomiernego oświetlenia tła

c) rozciąganie histogramu, filtracja nieliniowa, segmentacja przez detekcję krawędzi

d) filtracja medianowa, akwizycja obrazu, zmiana rozkładu jasności obrazu

 

6. Filtr medianowy wykorzystuje się do redukcji zakłóceń:

a) impulsowych

b) o rozkładzie równomiernym

c) o rozkładzie Gaussa

d) każdego z p. a-c.

 

7. Histogram obrazu kodowanego za pomocą 6 bitów zawiera:

a) 256 elementów

b) 128 elementów

c) 64 elementy

d) 6 elementów

 

8. W ultrasonografie dla uzyskania obrazów poruszających się obiektów wykorzystuje się:

a) zjawisko Halla

b) sektorową głowicę wirującą

c) efekt Dopplera

d) żel lub kąpiel wodną

 

9. Które z urządzeń obrazowania medycznego nie pozwala na generację obrazów trójwymiarowych?

a) tomograf RM

b) tomograf CT

c) urządzenia medycyny nuklearnej

d) ultrasonograf

 

10 Co nie jest prawdą ?

Promieniowanie rentgenowskie

a) jest częściowo pochłaniane przez różne pierwiastki – zdolność pochłaniania wzrasta ze wzrostem grubości warstwy i liczby atomowej

b) nie jonizuje gazów przez, które przechodzi

c) może niszczyć tkanki organiczne

d) rozchodzi się po liniach prostych