Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
Informacje ogólne

Praca dyplomowa jest realizowana przez studentów w czasie ostatniego roku nauki pod kierunkiem opiekuna pracy. Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony przed rozpoczęciem przez studenta ostatniego semestru określonego w programie studiów (zwanego semestrem dyplomowym). Tematy prac dyplomowych dla poszczególnych kierunków studiów zatwierdza wydziałowa komisja dydaktyczna. Podczas ostatniego semestru dyplomanci uczestniczą w seminariach dyplomowych, które mają na celu weryfikację bieżących postępów w realizacji pracy oraz przygotowanie studentów do publicznej prezentacji i dyskusji jej wyników.


Ogólne wymagania stawiane pracom dyplomowym określa dokument Zasady dyplomowania na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej :

1. Praca dyplomowa jest końcowym elementem studiów każdego rodzaju i stanowi samodzielne rozwiązanie określonego zadania praktycznego lub teoretycznego. Temat pracy powinien być związany z kierunkiem studiów studenta. Wymagania merytoryczne stawiane pracom na studiach pierwszego i drugiego stopnia są różne.
2. Praca inżynierska powinna zawierać rozwiązanie konkretnego problemu praktycznego i może mieć charakter projektu, studium porównawczego lub opracowania analitycznego. Wykonanie pracy powinno wykazać wiedzę i umiejętności studenta w zakresie rozwiązywania zadań inżynierskich.
3. Praca magisterska dotyczy zagadnień i problemów badawczych – teoretycznych i/lub praktycznych – i może mieć charakter projektu, opracowania analitycznego lub systematyzującego. Wykonanie pracy powinno wykazać umiejętności studenta w zakresie czynnego posługiwania się wiedzą nabytą w czasie studiów, analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania, a także samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych.
4. Praca dyplomowa powinna być napisana jasnym, precyzyjnym oraz poprawnym językiem.

Szczegółowe informacje o procedurze dyplomowania zawiera aktualny Regulamin studiów w Politechnice Łódzkiej - rozdziały 11 i 12. W przypadku realizacji pracy dyplomowej w uczelni zagranicznej dodatkowo zastosowanie ma Regulamin dyplomowania studentów wykonujących pracę dyplomową na podstawie umowy o podwójnym dyplomie (Uchwała Nr 7/2010 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 24 marca 2010 roku).

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem "Informacje dla dyplomantów przygotowujących dysertacje magisterskie" autorstwa dra Sławomira Hausmana, które zawiera wiele cennych wskazówek ułatwiających przygotowanie pracy.

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera/magistra po złożeniu egzaminu dyplomowego inżynierskiego/magisterskiego z wynikiem co najmniej dostatecznym. Dyplom ukończenia studiów wydawany jest w terminie 30 dni od daty egzaminu dyplomowego - szczegółowe informacje można uzyskać w Sekcji Dyplomów PŁ, ul. Radwańska 29, tel. 42 631 20 91.