Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Złożenie pracy dyplomowej

Uchwała Nr 6/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 24 kwietnia 2019 r.
Regulamin studiów w Politechnice Łódzkiej (fragmenty)


 

Rozdział 11 § 38

Praca dyplomowa

1. Po przygotowaniu pracy dyplomowej student obowiązany jest:

  1. przedstawić pracę promotorowi pracy dyplomowej w formach określonych przez Prodziekana dla danego kierunku studiów;
  2. złożyć wraz z pracą pisemne oświadczenie, wg wzoru określonego przez Uczelnię, deklarujące samodzielność realizacji pracy i jej oryginalność;
  3. uzyskać pozytywną ocenę pracy przez promotora pracy.

2. Promotor pracy dyplomowej po stwierdzeniu spełnienia wymagań stawianych dyplomowej, w tym pozytywnej oceny jej oryginalności wprowadza do systemu informatycznego uczelni wpis „zal” dla pracy dyplomowej.

3. Dopełnienie czynności opisanych w ust. 1 i 2 oznacza dokonanie skutecznego złożenia pracy dyplomowej. Skuteczny termin złożenia pracy jest tożsamy z terminem dokonania wpisu „zal” do systemu informatycznego Uczelni.

4. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej przed upływem terminów obligatoryjnych, o których mowa w § 9 ust. 3 i ust.


Procedura dyplomowania w Instytucie Elektroniki