COST B11 . Fantomy zbudowane z pian syntetycznych
. Obrazy optyczne pian
. Fantomy zbudowane z kulek polistyrenowych
. Porównanie właściwości różnych fantomów
. Analiza nerek
. Analiza obrazów śródstopia
. Analiza obrazów ziemniaków
Strona Instytutu Elektroniki PŁ
Zakład Elektroniki Medycznej
grupa polska
materiały badawcze
oprogramowanie
publikacje
inne strony
download
prezentacje

Materiały badawcze

   

Porównanie właściwości różnych fantomów

W celu porównania właściwości różnych fantomów, w German Cancer Research Center w Heidelbergu zarejestrowano serię obrazów przedstawiających przekroje poprzeczne trzech fantomów zawierających kulki polistyrenowe o różnych średnicach, trzech fantomów zawierających piany o różnym stopniu porowatości oraz przekrój ludzkiego mózgu. Taki przykładowy obraz pokazano na rys. 6.

Rys. 6 Obraz przekrojów poprzecznych przez różne fantomy oraz tkanki ludzkiego mózgu

Obecnie trwające prace mają na celu określenie zestawu cech obrazu najlepiej różnicujących analizowaną klasę tekstur, reprezentowaną przez różne fantomy oraz tkanki ludzkiego mózgu. Do tego celu wykorzystywany jest pakiet specjalistycznego oprogramowania wykonanego w ramach projektu COST B11.

<< Powrót | Analiza nerek >>