Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

Dla_studentów
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Egzaminy dyplomowe - przydatne informacje
Procedura dyplomowania PDF Drukuj

Obsługą wszelkich formalności związanych z pracami dyplomowymi realizowanymi
w Instytucie Elektroniki PŁ zajmuje się p. Anna Janisz*:
pokój 306, III piętro, budynek B-9 "Lodex" (ul. Wólczańska 211/215),
tel. 42 631 26 44, godz. 9.00-15.00,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dokumenty do wypełnienia przez Promotora pracy dyplomowej i Recenzenta:

I. Przed złożeniem dokumentów na egzamin dyplomowy:

Student wykonuje czynności związane z pracą dyplomową poprzez aplikację Panel dyplomanta w portalu VirTUL. W celu uruchomienia Panelu dyplomanta promotor pracy zgłasza na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. następujące informacje:

 • zatwierdzony temat pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim,
 • imię i nazwisko studenta,
 • nr albumu,
 • oraz propozycję Recenzenta pracy.

Po uruchomieniu procesu gromadzenia dokumentów dotyczących pracy dyplomowej, student oraz promotor otrzymują wiadomość na adres poczty elektronicznej w uczelnianym systemie poczty SPE zawierającą link prowadzący do Panelu dyplomanta.

następnie należy:

1. pobrać okładkę z logo Instytutu, która posłuży do oprawy wydrukowanej pracy (gotowe okładki można pobrać w pok. 306),

2. wydrukować i oprawić 1 egzemplarz pracy. Promotor może zażyczyć sobie dodatkowy egzemplarz, który należy wówczas wydrukować i również oprawić.

a) Egzemplarz pracy powinien zawierać:

 • stronę tytułową - w języku polskim lub angielskim w zależności od języka pracy,
 • jednostronicowe streszczenia ze słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim – umieszczone na początku pracy,
 • streszczenia pracy powinny być również wysłane w wersji elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

b) Wymagania techniczne dotyczące pracy:

 • druk dwustronny,
 • oprawa - miękka, twardy grzbiet, okładka otrzymana z Instytutu (pk. 306).

Niespełnienie w/w wymagań spowoduje nieprzyjęcie dysertacji.


II. Dokumenty, które należy złożyć wraz z pracą w jednostce dyplomującej:

1. Podanie (wniosek) o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego generowane z Panelu dyplomanta, podpisane przez dyplomanta i promotora pracy

2. Deklarację lub odmowę udziału dyplomanta dobrowolnym w badaniu losów zawodowych absolwentów - aby wydrukować ten dokument, należy wcześniej zarejestrować się na stronie https://biurokarier.p.lodz.pl/studenci-absolwenci/losy-zawodowe-absolwentow

3. Trzy oświadczenia (generowane z Panelu dyplomanta):

 • o zaznajomieniu z zasadami dotyczącymi kontroli oryginalności pracy dyplomowej w Jednolitym Systemie Antyplagitowym (Zał. nr 1),
 • samodzielności wykonania pracy (Zał. nr 2),
 • o zgodności wersji elektronicznej i papierowej pracy dyplomowej (Zał. nr 3).

4. Raport ogólny z badania JSA (generowany z Panelu dyplomanta) oraz Protokół kontroli oryginalności pracy (Załącznik nr 4) przygotowane i podpisane przez Promotora pracy.

5. Kartę obiegową (Potwierdzenie uregulowania zobowiązań wobec Uczelni) - wypełnioną i podpisaną. Kartę pobiera się z WebDziekanatu po zalogowaniu się (wydruk dokumentu z Generatora podań).

6. Dokument – Powołanie recenzenta - zał. 8, podpisany przez Recenzenta pracy dyplomowej.


Uwaga

Dokumenty nie zostaną przyjęte i egzamin nie będzie wyznaczony jeżeli dyplomant ma braki ocen lub zaliczeń w systemie.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w jednostce dyplomującej (Instytut Elektroniki - pokój 306, III piętro, budynek B-9 "Lodex" lub w sekretariacie Instytutu, w razie nieobecności pracownika).
STUDENCI IFE — przed złożeniem kompletu dokumentów udają się w pierwszej kolejności do Biura ds. Studenckich IFE.

Co to oznacza termin "złożenie pracy dyplomowej".

III. Dodatkowe informacje:

1. Student składający prośbę o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego powinien dodatkowo upewnić się czy nie zalega z jakimikolwiek opłatami w stosunku do uczelni (np. za płatne powarzanie semestru dyplomowego) oraz czy wszystkie oceny i zaliczenia z przedmiotów oraz pracy dyplomowej zostały wpisane do systemu.

2. Na egzaminie dyplomowym student powinien mieć przy sobie legitymację studencką, którą w przypadku studiów II stopnia zobowiązany jest przekazać przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej po zakończonym egzaminie.

3. Studenci IFE – przed egzaminem dyplomowym należy KONIECZNIE zapoznać się z zasadami zamieszczonymi w załącznikach na stronie ife.p.lodz.pl, właściwymi dla danego kierunku studiów.

Uwaga

Zgodnie z Komunikatem Nr 03/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 18 maja 2021 r. egzaminy dyplomowe przeprowadza się co do zasady w trybie bezpośrednim na terenie uczelni. Na uzasadniony wniosek zainteresowanego studenta, promotora lub przewodniczącego komisji egzaminu dyplomowego prodziekan ds. studenckich może podjąć decyzję o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym.

Student ubiegający się o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu zawierający prośbę o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w takiej formie do Prodziekana ds. studenckich, właściwego dla tego studenta, poprzez promotora pracy dyplomowej. W składanym wniosku student powinien jednoznacznie potwierdzić posiadanie dostępu do komputera wyposażonego w mikrofon i kamerę, podłączonego do szybkiego, stacjonarnego internetu oraz dostępu do usługi Teams Politechniki Łódzkiej oraz zadeklarować znajomość wykorzystywania tej usługi.

Wniosek jest generowany z panelu dyplomanta.

Studentów ubiegających się o egzamin dyplomowy przeprowadzony przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość prosimy o zapoznanie się z: Komunikatem Prorektora ds. Kształcenia ws. zasad organizacji egzaminów dyplomowych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość z dnia 29 czerwca 2020 roku, a następnie postępowanie według standardowej procedury.


IV. Odbiór dyplomów

Dyplomy oraz suplementy wydaje Sekcja Dyplomów Politechniki Łódzkiej, ul. Radwańska 29, tel. 42 631 20 91, w terminie 30 dni od daty egzaminu dyplomowego.

——————

*) w razie nieobecności prosimy o kontakt z sekretariatem Instytutu - p. Aleksandra Sibińska, pok. 307, tel. 42 631 26 26, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.